Hilde Kristin Weng fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og May Cecilie Lossius fra Helsedirektoratet er klar til å klippe den symbolske snoren.

Senter for arbeid og helse er nå offisielt åpnet

Nordlandssykehuset markerte offisiell åpning av Senter for arbeid og helse, onsdag 6. november. Erkjennelsen av at arbeid har stor betydning for helsa, både den kroppslige og den psykiske, er grunnlaget for etableringen av et senter for arbeid og helse. Hensikten med senteret er å realisere samarbeid og samhandling mellom tjenester for å få det beste resultatet for pasienten.
I senteret, som er lokalisert sentralt og i nyoppussede lokaler i Gidsken Jakobsens vei på Plassmyra, ligger HelseiArbeid-poliklinikk og Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse.

Administrerende direktør i Helse Nord; Lars Vorland var første på talelisten og til å ønske lykke til med senteret.

 

Samhandling mellom flere fagmiljø og etater

Det nye senteret er etablert med to ulike enheter som organisatorisk er underlagt to ulike klinikker, fra henholdsvis somatikk og psykisk helse. Tradisjonelt er dette fagmiljøer som har stått noe fra hverandre og hatt liten tradisjon for samhandling. Med den nye etableringen som når er gjort, har man fått en nærhet til samhandling med begge fagområder på en helt ny måte og i mye større grad enn tidligere.

Enhetsledere Beate Brinchmann og Bernt Ole Hansen fortalte om sine respektive tilbud, og også om veien mot et senter for arbeid og helse.

HelseiArbeid-poliklinikken er etablert som et tilbud til folk som står i fare for å falle ut av arbeid eller utdannings på grunn av vanlige muskel.-/skjelettplager og/eller vanlige psykiske helseutfordringer. Disse gruppene står for opptil 70% av det legemeldte sykefraværet, og en svært høy andel av landets uføretrygdede har også slike lidelser.

Kompetansetjenesten for arbeid og psykisk helse fokuserer innsatsen på implementering av individuell jobbstøtte, eller individual placement and support (IPS). Tilnærmingen skal være en del av tilbudet til alvorlig psykisk syke, og har som mål å gi samtidig helsehjelp og hjelp til å komme inn i arbeidsmarkedet. Skal slike tiltak fungere, må de være hensiktsmessige for de som mottar slik hjelp og bistand. Derfor har kompetansetjenesten ansatt, og knyttet til seg medarbeidere med brukererfaring fra IPS. Tjenesten har også ambisjoner om å få til et nettverk av folk med erfaring fra feltet.

I begge enhetene, jobber man med NAV som en integrert del av tjenestene, og det er derfor både gledelig og nødvendig at NAV-ansatte har kontorplass i lokalene sammen med helsetjenestene.

Nordlandssykehusets medisinske direktør Beate Sørslett

NAV-Nordland direktør Cathrine Stavnes

Hilde Kristin Weng fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

Solid forskningsmiljø

Ved senteret, tilknyttet kompetansetjenesten for arbeid og psykisk helse, er det også etablert et solid forskningsmiljø bestående av forskere og phd-studenter fra blant annet Nord Universitet, UiTø, London School of economics, Black Dog institute med flere. Ved årsskiftet vil forskningsteamet bestå av hele sju fulltidsforskere, i tillegg til en rekke internasjonale kapasiteter. Det robuste forskningsmiljøet blir lagt merke til, også utenfor sykehuset.

Miles Rinaldi fra NHS

Forskningsleder IPSNOR Arnstein Mykletun

Bodø kommune inn i senteret

Det er også få uker igjen til også Bodø kommune, med sitt Rask psykisk helsehjelp-tilbud skal etablere seg i lokalene. Det vil da virkelig bli et faglig kraftfullt senter for samhandling med fokus på arbeid og helse, men også med aktører på alle nivå og med et bredt spekter av tilbud. Miljøet ved senteret er i ferd med å bli unikt, ikke bare i Nord-Norge, men også nasjonalt, og etter hva vi kjenner til: også internasjonalt.

 

Tilstede ved åpningen var i tillegg til senterets egne ansatte, både i sykehuset og fra NAV, brukerrepresentanter og ledere, en rekke ledere og samarbeidsparter og representanter fra både Helsedirektoratet og fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet.


Senter for arbeid og helse

HelseiArbeid-poliklinikk:
Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse
HelseiArbeid er et nytt nasjonalt konsept som nå etableres i hele landet. De nordligste fylkene er kommet lengst med dette, og det er etablert et tett samarbeid mellom HelseiArbeid-enhetene i landsdelen. Tilbudet består av to hovedelementer:

Bedriftstiltak:

Samarbeid mellom helsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter. Modellen baserer seg på alminneliggjøring av helseplager ved å tilby kunnskapsbasert, helsefremmende og forebyggende helseinformasjon til ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte i virksomheter. Helseinformasjonen følges opp med prosessarbeid i virksomheten.

Individtiltak:

Rask tilgang til individrettet tverrfaglig utredning og arbeidsfokusert avklaring gjennom enhetens poliklinikk.

Målgruppe for tilbudet i poliklinikken er personer med vanlige muskel- og skjelettplager og/eller milde til moderate psykiske helseplager som påvirker funksjon i arbeid eller utdanning. Utredningen skal bidra til å gjøre den enkelte i stand til å håndtere sine plager bedre, både på jobben og i privatlivet.

Personer som inkluderes i tiltaket må ha en målsetting om å opprettholde eller gjenoppta tilknytning til arbeid eller utdanning. Også i individtiltaket er NAV en integrert del av tilbudet. NAV-ansatte har kontorplass i samme lokaler, og konsulteres ved behov og etter samtykke fra pasienten.

Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse
En stadig økende andel av helserelaterte trygdeytelser innvilges for psykiske lidelser. Målet for kompetansesenteret (kaph) er å utvikle, systematisere og formidle relevant kompetanse for aktivt å forebygge uførhet med bakgrunn i psykiske lidelser.

Kompetansetjenesten er en regional tjeneste for Helse Nord og er integrert med  IPS ressurssenter. Tjenesten drifter flere forskningsprosjekter, blant annet den internasjonale studien IPSNOR.  Våre samarbeidspartnere er blant annet:

NAV
Nord universitet
Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Black Dog institute Sydney
Orygen Melbourne
London School of economic and political science
Helse Bergen
National health service, England
Folkehelseinstituttet

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på haken, samtykker du i bruken av slike teknologier.

Lukk video