Tilskuddmidler

   

   

   

   

   

  Klipp fra helsedirektoratet.no:

  Søke eller rapportere på tilskudd
  Tilskuddsmottakere vil få tilbud om kurs og opplæring i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

  For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner forskriften for tilskuddet godt. Se lovdata, Forskrift om tilskudd til implementering av arbeidsrehabiliteringsmetodene individuell jobbstøtte og jobbmestrende oppfølging

   

  I teksten under vises det direkte til paragrafene i forskriftsteksten. I tillegg gjør vi spesielt oppmerksom på tilleggsinformasjon som er nødvendig å sende oss knyttet til §5. Søknadsbehandlingen og § 8.Tilskuddsmottakers oppfølging og rapportering. Se pdf-dokument.

   

  §1. Formål
  Tilskuddsordningen skal gjennom støtte til implementering av de kunnskapsbaserte arbeidsrehabiliteringsmetodene individuell jobbstøtte og jobbmestrende oppfølging, bidra til at:

  personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer kan utnytte sin arbeidsevne i ordinært arbeid.
  arbeidsdeltakelse inkluderes som et ledd i utredning og behandling av personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser og personer med rusmiddelproblemer som ønsker deltakelse i arbeidslivet.
  §2. Definisjoner
  I denne forskriften menes med:

  Individuell jobbstøtte: En kunnskapsbasert metode innen arbeidsrehabilitering utviklet spesielt for personer med alvorlige psykiske lidelser, hvor behandling i helse- og omsorgstjenesten og arbeidsrettet oppfølging foregår parallelt.
  Jobbmestrende oppfølging: En norsk kunnskapsbasert samarbeids- og oppfølgingsmodell som omfatter deltaker (jobbsøker), arbeidskonsulent, NAV og behandler i helse- og omsorgstjenesten.
  § 3. Hvem og hva det kan gis tilskudd til
  Det kan gis tilskudd til kommuner og helseforetak samt leverandører som har driftsavtale med kommunen eller spesialisthelsetjenesten.
  Det gis tilskudd til implementering av individuell jobbstøtte og jobbmestrende oppfølging

  § 4. Krav til søknad om tilskudd
  Søknad om tilskudd skal sendes Helsedirektoratet på fastsatt skjema via Altinn. Søknaden skal sendes innen fristen som fremgår i utlysingen av tilskuddsordningen.
  Søknaden skal:

  Angi søkers kontaktinformasjon.
  Beskrive tiltak det søkes om tilskudd til, med mål og fremdriftsplan.
  Angi tiltaksbeløp.
  Inneholde et budsjett for tiltaksperioden.
  Angi tilskudd søkeren har fått innvilget eller har søkt om fra andre instanser.
  Angi egenfinansiering av tiltaket.
  Beskrive søkerens organisasjonsform med fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
  Angi eventuelt samarbeid med andre aktører om gjennomføringen av tiltaket.
  Oppgi planlagte interne og eksterne kontrolltiltak for å sikre korrekt rapportering og måloppnåelse.
  Dokumentere at rapporteringen er foretatt i tråd med kravene i § 8, dersom søkeren fikk tilskudd foregående år.
  § 5. Søknadsbehandlingen
  Tildeling av tilskuddsmidler forutsetter at det er etablert et forpliktende samarbeid mellom NAV og helse- og omsorgstjenesten.

  Tilskuddet gis etter en skjønnsmessig vurdering. Ved tildeling av tilskudd skal det legges vekt på vurderingskriteriene i kunngjøringsteksten.

  Tilskuddet skal ikke tilfalle del av virksomhet som driver økonomisk aktivitet omfattet av foretaksbegrepet i EØS-avtalen artikkel 61 om offentlig støtte.

  Tilskudd kan innvilges for inntil ett år av gangen.

  §6. Saksbehandling og klage
  Søknader som kommer inn etter søknadsfristen kan avvises. For øvrig gjelder forvaltningsloven.

  §7. Utbetaling av tilskudd
  Tilskuddsmottakeren skal uten unødig opphold varsle Helsedirektoratet om endringer i adresse, bankkontonummer eller organisasjonsnummer etter at tilskudd er innvilget.

  Før et tilskudd utbetales, skal søkeren bekrefte at virksomheten:

  Ikke driver økonomisk aktivitet eller
  Har opprettet separate regnskaper for økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet som oppfyller kravene i forskrift 7. september 2006 nr. 1062 til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56 § 9-1-3 og at inntekter og utgifter allokeres på relevant regnskap.
  Tilskuddet kan utbetales som enkeltbeløp eller i terminer.

  Fikk tilskuddsmottakeren tilskudd også foregående år, kan det nye tilskuddet avkortes med ubenyttede midler fra året før.

  §8. Tilskuddsmottakers oppfølging og rapportering
  Tilskuddsmottaker skal innen 1. mars året etter det året tilskuddet gjelder for, rapportere til Helsedirektoratet elektronisk på fastsatt skjema via Altinn. Rapporteringen skal inneholde:

  Rapport med informasjon om måloppnåelse ut fra:Antall deltakere i arbeid eller under utdanning.
  Poengsum på kvalitetsskalaen for IPS.
  Bruk av kognitive teknikker i arbeidsrehabilitering.
  Kompetanseheving av ansatte.
  Omfanget av samarbeid med arbeidsgivere.
  Arsregnskap som er stilt opp slik at det kan sammenlignes med budsjett.
  Revisorattestasjon og revisorkontroll dersom spesifisert i kunngjøring eller tilskuddsbrev.
  I tillegg kan tilskuddsforvalter i kunngjøringen eller tilskuddsbrevet kreve ytterligere opplysninger i rapporteringen, eventuelt også når rapporteringen behandles.

  §9. Adgangen til å kontrollere at betingelsene og vilkårene for tilskudd er oppfylt
  Helsedirektoratet kan kontrollere at betingelsene for tilskuddet og vilkårene i tilskuddsvedtaket er oppfylt, og kan kreve at tilskuddsmottaker fremlegger de opplysningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for kontrollen.

  §10. Stans i utbetaling av tilskudd og krav om tilbakebetaling
  Helsedirektoratet kan stanse utbetalingen av tilskudd eller kreve at tilskuddsmottaker tilbakebetaler hele eller deler av utbetalt tilskudd dersom:

  Tildelingen har bygget på uriktige, misvisende eller mangelfulle opplysninger fra søker.
  Tilskuddet ikke er brukt i samsvar med kravene i forskriften og tilskuddsvedtaket.
  Tilskuddsmottaker ikke har oppfylt øvrige krav i forskriften eller tilskuddsvedtaket.

   

   

  Personvern og informasjonskapsler

  På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på haken, samtykker du i bruken av slike teknologier.

  Lukk video